jobs

ACTELE NECESARE IN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE INSCRIERE LA CONCURS

ACTELE NECESARE IN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE INSCRIERE LA CONCURS CONFORM HG. nr. 611/2008, art. 49, alin. (1)

 1. In vederea participarii la concursurile de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante din aparatul de specialitate al primarului orasului Hirlau, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IlI-a, candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul Resurse Umane dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere * ;
  2. copia actului de identitate;
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
  5. cazierul judiciar; poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
  7. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

* Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

 1. Pentru participarea la concursurile de recrutare pentru ocuparea functiilor publice temporar vacante din aparatul de specialitate al primarului orasului Hirlau, dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, conform art. 72, alin. (1) din HG. nr. 611/2008.