Principalele acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei orasului Hirlau

 • Constitutia Romaniei
 • Legea 215/2001-republicata privind administratia publica locala
 • Legea 189/1999-republicata privind exercitarea intiativei legislative de catre cetateni
 • Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ
 • Legea 51/2006-republicata privind serviciile comunitare de utilitati publice
 • Legea 188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici
 • Hotararea 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
 • Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • Ordonanta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea 571/2003-Codul fiscal
 • Legea 61/1991-republicata pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • Legea 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • Legea 114/1996-modificata si completata-Legea locuintei
 • Legea 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • Legea 18/1991-republicata Legea fondului funciar
 • Legea 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*
 • Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Legea 448/2006-republicata privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea 350/2006- Legea tinerilor Ordonanta de Urgenta 97/2005-republicata privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • Legea 50/1991-republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Legea 38/2003-modificata si completat privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere
 • Ordonanta de Urgenta 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • Legea 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • Legea 273/2006 privind finantele publice locale
 • Legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 53, Codul Muncii
 • OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
 • OUG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice
 • Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 16/1996-a Arhivelor Nationale
 • Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in domeniul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
 • Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice
 • OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale
 • Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali
 • OG 28/2008, privind registrul agricol, consolidata in 2009
 • Legea 114/1996, republicata, legea locuintei
 • Legea 152/1998, republicata, privind infiintarea ANL
 • OUG 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati
 • OUG 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru saptiile cu destinatia de locuinta
 • Legea asistentei sociale- nr 292/2011
 • Legea 17/2000 privind asistenta persoanelor varstnice
 • Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului actualizata
 • Legea 217/2010 privind prevenirea si combaterea violentei in familie
 • Legea 60/1993, republicata, alocatia de stat pentru copii
 • Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familieie, actualizata
 • OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, actualizata
 • Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Hotarari ale Consiliului Local Hirlau